Στον επόμενο πίνακα παρέχεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο χρήστη να πληροφορηθεί με σαφήνεια και διεξοδικά για τις τρέχουσες προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και την κοστολόγηση για κάθε φάσμα που δημιουργείται από το Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης κατά την διαδικασία διερεύνησης:

Καταγραφή φασμάτων  1H_ΝΜR

2 €

Kαταγραφή φασμάρων 13C_NMR

4 € (ολονύκτια καταγραφή 6 € )

Καταγραφή φασμάτων  άλλων πυρήνων, (π.χ. 19F, 15N, 31P)  ή/και με χρήση ειδικών τεχνικών

4 € (ολονύκτια καταγραφή 6 €)

Kαταγραφή φασμάτων 2D_ NMR (COSY,NOESY,ROESY,TOCSY.1H/13C,1H/15N)

5 € (ολονύκτια καταγραφή 8 €)

Kαταγραφή φασμάτων 1D_Solid states NMR

3

Στοιχειακή ανάλυση C, H, N & S

3 €

MALDI TOF/TOF

10

ESI _MS & MS/MS

6

UHPLC _MS

12

Kαταγραφή φασμάτων GC_MS

5 €

 

Το  Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης έχει την δυνατότητα της παραοχής υπηρεσιών συνοδευόμενη από σχετική τεχνογνωσία σε :

  • Μεμονωμένους ερευνητές και Ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών και Ελληνικών Πανεπιστημίων γενικότερα
  • Ερευνητικά Κέντρα
  • Νοσοκομεία
  • Βιομηχανίες
  • Eξειδικευμένες αναλύσεις με χρήση των υπαρχόντων οργάνων γίνονται και σε συνεργασία με εξειδικευμένους στις εν λόγω αναλύσεις ερευνητές/μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

Ωράριο

Tο Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης λειτουργεί σε καθημερινό ωράριο από τις 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες. Ειδικότερα, το επιστημονικό όργανο NMR μπορεί να χρησιμοποιείται, κατόπιν...

Προγραμματισμός

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στον σχετικό σύνδεσμο για την λειτουργία του Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης, αυτή είναι καθημερινή μεταξύ του χρονικού διαστήματος 09:30 έως και 17:00. Έκαστος χρήστης μπορεί ν...