Στο Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης και στη Μονάδα Φασματοσκοπικών Αναλύσεων είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν τα κάτωθι επιστημονικά όργανα:

1. Φασματογράφος Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (400 ΜΗz NMR) με δυνατότητα καταγραφής και φασμάτων NMR δειγμάτων σε στερεή κατάσταση.
Λειτουργεί από τις αρχές του έτους 1998 και χρησιμοποιείται για την ανάλυση και ταυτοποίηση κυρίως οργανικών και οργανομεταλλικών ενώσεων, πολυμερών ενώσεων και υλικών, και βιομορίων σε διάλυμα ή σε στερεή κατάσταση. Μετά και την εγκατάσταση του αντίστοιχου οργάνου 600 ΜΗz, το εν λόγω όργανο χρησιμοποιείται κυρίως για τη καταγραφή φασμάτων σε στερεή φάση, μετά και την πολύ πρόσφατη αναβάθμισή του 

2. Φασματογράφος Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (600 ΜΗz NMR) με cryoprobe.
Λειτουργεί από το τέλος του 2015 και αποτελεί όργανο υψηλής ευαισθησίας και ταχύτητας καταγραφής φασμάτων NMR με δυνατότητες καταγραφής μιας μεγάλη ποικιλίας φασμάτων πολλών διαστάσεων (multi-dimensional) και πολλών πυρήνων (multinuclear) (πέραν των τυπικών 1H, 13C, 19F, 14N, 31P).

Στο Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης και στη Μονάδα Βιοχημικών Αναλύσεων είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν οι κάτωθι επιστημονικά όργανα:

1. Αέριος Χρωματογράφος - Φασματόμετρο Μαζών (GC-MS) - Agilent
Αποτελεί συσκευή που λειτουργεί από τις αρχές του 2007. Χρησιμοποιείται κυρίως στην ανάλυση και ταυτοποίηση καθαρών αλλά και μιγμάτων πτητικών οργανικών ενώσεων με μοριακά βάρη μέχρι 1000.

2. Φασματόμετρο Μαζών τύπου ΜΑLDI-TOF/TOF - Bruker Daltonik
Ο τύπος της ανωτέρω συσκευής λειτουργεί από το τέλος του 2015. Εστιάζει στην ανάλυση και ταυτοποίηση κυρίως οργανικών ενώσεων σχετικά υψηλού μοριακού βάρους, πολυμερών ενώσεων και βιοπολυμερών (π.χ. πρωτεϊνών, νουκλεοτιδίων, πολυσακχαριτών).

3. Φασματόμετρο Μαζών συζευγμένο με UHPLC -(UHPLC MS/MS) - Bruker Daltonik
Η συσκευή αυτή εγκαταστάθηκε και λειτουργεί από το τέλος του 2015. Κύριος στόχος αποτελεί η ανάλυση και ταυτοποίηση κυρίως οργανικών ενώσεων και μιγμάτων αυτών σχετικά χαμηλού μοριακού βάρους.

4. Στοιχειακός Αναλυτής CHNS - Carlo Erba

Οι προαναφερόμενες επιστημονικές συσκευές παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους σε μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων ερευνητών καθώς και σε ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι τελευταίες προέρχονται από διάφορα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών όπως (Τμήμα Χημείας, Γεωλογίας, Φυσικής, Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών), Επιστημών Υγείας (Τμήμα Φαρμακευτικής και Ιατρικής) και Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών).

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συσκευή (GC-MS) & (CHNS) αποκτήθηκαν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης οι συσκευές ΜΑLDI-TOF & UHPLC MS/MS (συνολικής αξίας 1.400.000 €) αγοράσθηκαν μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΣΠΑ) Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας: 07 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Θεματική Προτεραιότητα: 75 - Yποδομές Εκπαίδευσης.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης κατά ένα ποσοστό έχει αποκτηθεί μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το Πανεπιστήμιο Πατρών.Όπως προαναφέραμε κάποια από τα όργανα του ΕΕΑ έχουν αγορασθεί από το ΠΠ κεντρικά, μέσω κυρίως ΠΔΕ.

Η υπάρχουσα κατάσταση που συμβάλει στην πολύ περιορισμένη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων γενικότερα έχει ως συνέπεια την πραγματική αδυναμία του Πανεπιστημίου Πατρών να προχωρήσει στην ανανέωση και επέκταση του υπάρχοντος εξοπλισμού.

Το ΕΕΑ. αποτελεί κεντρική υποδομή του ΠΠ που στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάλυσης (υποστήριξη ερευνητικών έργων) και εκπαίδευσης πρωτευόντως στα μέλη ΔΕΠ και το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές του ΠΠ ανεξαρτήτως ερευνητικής ομάδας και Τμήματος στην οποία ανήκουν.

Ωράριο

Tο Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης λειτουργεί σε καθημερινό ωράριο από τις 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες. Ειδικότερα, το επιστημονικό όργανο NMR μπορεί να χρησιμοποιείται, κατόπιν...

Προγραμματισμός

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στον σχετικό σύνδεσμο για την λειτουργία του Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης, αυτή είναι καθημερινή μεταξύ του χρονικού διαστήματος 09:30 έως και 17:00. Έκαστος χρήστης μπορεί ν...